EUD Summercamp

EUD Summercamp – et intensivt og anderledes brobygningsforløb til uafklarede unge

Målgruppe: Elever i 8.-9. klasse, der normalt ikke frivilligt deltager i brobygningsaktiviteter

Unge med interesse for værkstedsfag, men uafklarede om uddannelsesvalg, kan deltage i en uges sommerferieophold, hvor praksisnære, værkstedsbaserede og sociale aktiviteter hjælper dem til at se egne ressourcer og kompetencer i forhold til en erhvervsrettet uddannelse.  

Fakta

– Elever i 8-9 der ikke normalt deltager i brobygning

– Metode til afklaring og fastholdelse

– Elever der normalt ikke deltager frivilligt i brobygningsaktiviteter

– Interesse for værkstedsfag

Eleverne deltager frivilligt, men på opfordring af grundskole- eller ungdomsskolelærer.

Det relationelle og sociale aspekts afgørende betydning for læring er en grundlæggende inspiration for dette projekt, der sigter på afklaring af, og senere fastholdelse i, uddannelsesvalg. Projektet er desuden et eksempel på samarbejde mellem EUD- og grundskolelærere, UU-vejledere, ungdomsskoler m.fl.

EUD Summercamp – intensivt brobygningsforløb for 8. Klasse i et tværkommunalt og tværinstitutionelt samarbejde

Formål og mål:

Projektet skal give elever der erfaringsmæssigt ikke profiterer af de sædvanlige brobygnings- og vejledningsaktiviteter en konkret oplevelse af mulighederne i erhvervsuddannelserne. Herigennem tilegner eleverne sig viden og motivation i forhold til at foretage et kvalificeret valg af uddannelsesretning. Samtidig vil relationsopbygningen både eleverne imellem og imellem elever og undervisere, sikre en bedre overgang til uddannelsen og et bedre fastholdelsespotentiale heri.

Målet er at de af UU betegnede ’fokuselever’, der deltager i forløbet, alle træffer et bevidst valg om uddannelsesretning og at den ’håndholdte’ vejledningsindsats målrettes og kvalificeres gennem den viden forløbet giver omkring de enkelte elever.

Målgruppe:

Projektet retter sig primært mod de af UU kategoriserede ’fokuselever’ altså de elever, som vejleder og klasselærere vurderer vil have svært ved at vælge og at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derudover ’rekrutteres’ de unge gennem ungdomsskolerne og –klubberne. Her har man en særlig relationel tilgang til de unge der har en udfordrende tilgang til undervisnings- og uddannelsesaktiviteter. De unge findes i gruppen, der selv tilvælger f.eks. motor- og snedkerværkstedsaktiviteter, men som langt fra er afklarede om uddannelsesvalg. Disse elever har ofte et potentiale de ikke selv er opmærksomme på og som ikke kommer til udtryk gennem almindelige skoleaktiviteter.

Det er vores opfattelse at de to målgrupper i høj grad vil være sammenfaldende, hvilket projektet vil medvirke til at afdække. Sekundært vil udvalgte elever fra EUD, på sidste år, inviteres til at deltage som medundervisere og derigennem få mulighed for at formidle deres fag, med den refleksion og udvikling dette medfører.

Projektet gennemføres for minimum 60 unge i alt, fra Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommuner.

Motivering

Erfaringen omkring de ordinære brobygningsaktiviteter er, at de elever der ville have mest udbytte af at deltage, ofte ikke tilmelder sig eller undlader at møde op. Samtidig er der ikke i mødet mellem underviserne på uddannelserne og brobygningseleverne, mulighed for særligt fokus på de udsatte elever og udvikling af en relation mellem disse og underviserne. Samtidig er mulighederne for aktiviteter i ordinære brobygningsforløb, begrænset af uddannelsesstedets kapacitet i en i forvejen aktiv periode.

Ved at placere en ’brobygningscamp’ i slutningen af sommerferien kan vi have fuld fokus på de deltagende elever og på både faglige, vejledningsmæssige og sociale aspekter.

Den særlige rekrutteringsvej og det meget brede samarbejde om aktiviteten giver en unik mulighed for at nå unge der ellers er svære at afgrænse og målrette vejledning til. Den to-sidede rekrutteringsvej åbner for en udvidet dialog/samarbejde ungdomsskolen og UU imellem.

Forskning omkring undervisning (Se f.eks. Dansk Cleraringhouse for Uddannelsesforskning 2014; eller Hattie, 2009) peger på det relationelle aspekt som afgørende for læring. Dette princip overfører vi til vejledningssituationen og samtidig tager vi udgangspunkt i samme forsknings fokus på praksisnære undervisningsaktiviteter.

Indhold og tilsigtede resultater

Kerneaktiviteten er en ’Summercamp’ – en brobygningslejr over 6 dage, hvor deltagerne er udvalgte/frivillige unge fra den til den tid kommende 9. klasser.

Lejren gennemføres som et samarbejde mellem EUC Nordvestsjælland, UU Nordvestsjælland, Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune, hvor kommunernes bidrag til dels vil være deltagelse i projektudvikling og styregruppe, men hovedsagligt tid og mandskab fra de tre ungdomsskoler.

Tidsmæssigt vil lejren ligge i slutningen af sommerferien, hvor EUC Nordvestsjælland har kapaciteten til at give projektet fuld opmærksomhed. Dette både i forhold til lærerkræfter og faciliteter.

Summercampen vil ligge fysisk på to af EUC NVS’ adresser, hhv. i Audebo og Holbæk, hvor man i Audebo har indkvarteringsfaciliteter og værkstæder og i Holbæk så lægger ’specialværksteder’ til.

Forløbet vil fungere som et produkt- og procesorienteret brobygningsforløb, hvor de unge får mulighed for at gennemføre et projekt med et klart helhedsorienteret mål. Dette således at der skabes et billede af hvad erhvervsuddannelserne tilbyder, på en måde som appellerer til en gruppe unge, som sjældent nås gennem den almindelige brobygning og det øvrige vejledningsforløb. Motivationen for de unge i forhold til deltagelse, vil være praksisorienteringen og det sociale element. Der vil i tilbudsfasen (eleverne får tilbud om sommercamp) arbejdes med forældrene i forhold til opbakning til deltagelse og disse vil få mulighed for at være til stede på campens sidste dag, hvor UU vejledere også vil stille sig til rådighed for aftaler om den videre plan for eleven.

Hovedaktiviteten er fire produktorienterede forløb hvor EUC’s undervisere sammen med ungdomsskolernes personale, tager udgangspunkt i elementer fra konkrete erhvervsuddannelser og skaber et klart billede af hvilke processer der knytter sig til uddannelserne. I sidste ende har hvert hold tilvejebragt et unikt produkt. Forløbet kittes sammen af sociale, relationsopbyggende aktiviteter, med ungdomsskolerne som hovedentreprenører.

UU deltager med et antal vejledere, der indgår i forløbene som hjælpeundervisere, hvorigennem disse vil få et unikt indblik i de deltagende unges ressourcer, der ikke kunne opnås med de ordinære samtaler og lignende.

Følgende konkrete forløb vil danne basis i camp’en.

Byg et hus

  • En simpel bygning som gerne må have en relevant funktion i lokalområdet.
  • Hele processen fra tegning over 3d model på computer til udførelse i træ

Lav en butik

  • Vi finder en tom butik i byen eller et areal i et indkøbscenter.
  • Udvikling af koncept, marketingstrategi, fysisk indretning
  • Faktisk åbning med salg af varer/ydelser til rigtige kunder

’Top –Gear’ projekt

  • Innovation og produktion (f.eks. et køretøj med en særlig funktion)
  • Ide, tegninger, produktion, afprøvning.

Fra fjord til bord

  • Forløb omkring fødevareproduktion og distribution
  • Med udgangspunkt i lokale produkter og inddragende elementer af de fødevarerelaterede erhvervsuddannelser

Vi tænker at inddrage lokale virksomheder i processen i størst muligt omfang, i lighed med det samarbejde Odsherred Kommune og EUD har om 10. Erhverv, hvor EUD har lejet sig ind på en lokal virksomhed.

Rekrutteringen af unge til forløbet foretages primært via UU’s arbejde og definition af fokuselever, men deltagelse vil være frivillig og i øvrigt vil forløbet udbydes bredt til alle unge, der skal starte i 9. klasse for at sikre en passende volumen og mulighed for at opleve et alternativt valg til de gymnasiale uddannelser.

En målrettet kommunikation med forældrene via UU og ungdomsskolen, samt en invitation til at indgå som frivillige i selve camp’en skal sikre, at der tilmeldes en stor gruppe unge. Målet er 60, men der kan rummes flere.

Projektet gennemføres med intentionen om at gøre camp’en til en fast tilbagevendende begivenhed, enten årlig eller hvert andet år (i sidste tilfælde for to årgange af gangen) alt efter hvilken erfaring der gøres omkring rekrutteringsmulighederne.

Første camp vil således være udarbejdelsen af en ”prototype”, der vil kunne bruges de kommende år.

Projektet ventes at give de deltagende unge et klart billede af mulighederne i en erhvervsrettet uddannelse og karriere og hjælpe dem med at sætte mål herfor, med udgangspunkt i egne ressourcer og kompetencer. Vi har den ambitiøse forventning at alle unge der har været med på camp’en vælger en uddannelse som de holder ved uden omvalg. De unge vil møde UU vejledere før campen, på campen og løbende i det 9. skoleår, således at det udkomme de har haft af deltagelse i campen fastholdes indtil og over i ungdomsuddannelse.

Dette vil blive evalueret ved at eleverne der har deltaget i camp’en følges af UU / Kommunernes ungeenheder og indgår som et særligt målepunkt i uddannelsesregnskabet. De unge inviteres til et fællesarrangement 2 gange i løbet af 9. skoleår – første gang i september måned 2013, som en særlig aktivitet for dem ved EUD’s åbent hus arrangement og anden gang i 2015 ved et samlet besøg på Skills januar 2015. Det er vores forventning, at vi via disse 2 arrangementer sideløbende med UU vejledernes opfølgning vil kunne fastholde elevernes engagement og interesse for EUD.

Lokal forankring

Forløbet ønskes driftet i et fortsat samarbejde mellem projektets aktører. Hvis pilotforløbet har den ønskede effekt, er det oplagt at de forskellige aktører omlægger en del af deres aktiviteter til medfinansiering af driftsforløbene. De forskellig organisationer har allerede krav om aktivitet og resultater på området som en del af en strategiplan, men er afhængige af et delvist udefra finansieret pilotprojekt, for at kunne kanalisere ressourcer ind i så omfattende et tværgående forløb i fast drift.

Alle aktører er indstillet på at drifte aktiviteten og gøre den til en fast del i brobygnings- og uddannelsesindsatsen.

EUC Nordvestsjælland vil være projektejer på driftsversionen, med UU Nordvestsjælland som bindeled mellem aktørerne i forhold til rekruttering, vejledning og evaluering. De tre kommuner vil indgå med hver en konsulent/ungdomsskoleleder i en styregruppe, samt finansiere en del af driften, baseret på en deltagerpris (pris per deltagende ung)

Aktivitets og tidsplan

Ultimo 2013: Projektgruppen arbejder med udvikling af undervisningselementerne. UU påbegynder screening af potentielle deltagere.

Primo 2014: Forløbet er udførligt beskrevet og der ligger et program for de 6 camp-dage. Programmet præsenteres af UU på hver enkelt skole i forbindelse med generel information om uddannelsesvejledningen. Forældre inviteres som frivillige i projektet.

April 2014: Tilmeldingsfrist. Justeringer af program og ressourcer herudfra. Allokering af mandskab

Juni 2014: Detailplanlægning

August 2014: Afvikling af Sommercamp

Sept 2014: Første samling efter Sommercamp

Ultimo 2014: Evaluering af forløbet. Herefter halvårlig status på de enkelte deltageres aktivitet.

Primo 2015:  Tilmelding til ungdomsuddannelse og gensyn med kammerater fra sommercampen

Organisation

Projektejere: UU Nordvestsjælland, Mai-Britt Buur, Souschef

Projektledelse: Mai-Britt Buur, Souschef, UU Nordvestsjælland og Lene Smith, Projektleder, EUC Nordvestsjælland.

Evaluering

Projektet evalueres gennem fokusgruppeinterviews med de unge under og efter forløbet, dette skal afdække om de unge oplever, de har opnået en større afklaring end før deltagelse i sommercampen. Derudover følges de konkrete unge som et særligt punkt i UU’s kvartalsvise opfølgning og kommunernes Ungeenheders uddannelsesregnskab. I UU’s opgørelse over ”ikke uddannelsesparate” undersøges om gruppen er over- eller underrepræsenteret i forhold til elever, der ikke har deltaget.

Det vil være særligt interessant at afdække, om vi oplever en stigning i tilgangen til EUD, når 9. klasse søger ungdomsuddannelse marts 2015.

Dyssegaard, C. B. (2014). Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne. Kbh.: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Hattie, J. (2009). Visible learning : a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (s. ix, 378 s., illustreret). London New York: Routledge.

Se også spørgeguide til eleverne