Godt håndværk og iværksætteri

Forløbsbeskrivelse for valgfaget ”Godt håndværk og iværksætteri”

Titel: Godt håndværk og iværksætteri (et valgfag)

Målgruppe: Eleverne på 8. og 9. klassetrin på Auning og Ørum skoler.

I forlængelse af elevernes valg af valgfag, kan vi stå i en situation, hvor der er flere, der har valgt faget, end vi har kapacitet til at undervise. Det er en udfordring for modellen, at den kræver, at Viden Djurs har værkstedskapacitet til en del flere elever, end der er optaget på skolen.

Fakta

– Valgfag for 8-9 klasser 

– Giver kendskab til erhvervsuddannelser og iværksætteri

– Skabes kontakt til erhvervsskolernes egne elever

Udbyder af valgfag: Viden Djurs Læringsmål der indgår i projektet:

 • Matematiske færdigheder: eleverne skal kunne bruge matematiske beregninger og lave målfaste arbejdstegninger (herunder anvende målestoksforhold, trigonometri og rum- og arealberegning til brug ved fremstilling af et konkret produkt, samt kunne anvende it i løsningen af opgaven.) Forståelse for grundlæggende økonomiske forhold, herunder kunne anvende Excel til budgetopstilling.
 • Praktiske færdigheder: eleverne skal erhverve sig værktøjs- og maskinkendskab og kunne konstruere simple emner.
 • Eleverne skal have kendskab til organisations- og miljøforhold på en arbejdsplads/ uddannelsessted.
 • Eleverne skal opøve og bringe innovative/ entreprenante færdigheder i anvendelse.
 • Eleverne skal erhverve sig kommunikative færdigheder, som passer til arbejdsområdet bl.a. kunne udføre såvel skriftlige som mundtlige afrapporteringer i forbindelse med deres arbejdsproces.
 • Eleverne skal erhverve sig uddannelseskendskab til erhvervsuddannelserne, kendskab til iværksætteri og derigennem udvikle deres valgkompetence. Det er tanken, at der i forbindelse med folkeskoleelevernes arbejde med deres projekt skabes kontakter med erhvervsskolens egne elever, som I et vist omfang vil indgå som ’praktisk-faglige vejledere’.

Ydre ramme omkring valgfaget:

Eleverne skal lave et konkret produkt – en partyvogn bestående af 4 delelementer: lyd, lys, mad og væske – elementer der kan kombineres i et samlet produkt. Et eksternt dommerpanel vurderer ved projektets afslutning de fremstillede produkter. Der vil forud for projektafviklingen foregå en valgfagsprocedure på de to skoler, som skal sikre elevernes kendskab og forståelse af de muligheder, projektet kan give dem i forhold til senere valg af ungdomsuddannelse. model-for-valgfagsprocedure-071114-kategorivejledningsmetoder1.pdf Denne del forestås af UU-vejledere, som også følger projektets gennemførelse, og er ansvarlig for evaluering af dette.

Selve projektet løber over to uger (skal ikke ligge i forlængelse af hinanden) og foregår på Viden Djurs – Erhvervsuddannelser. Eleverne medbringer selv pc, der indkøbes sikkerhedssko som stilles til rådighed i forbindelse med arbejdet i værkstederne.

Primære undervisere er lærere på Viden Djurs – lærere fra folkeskolerne deltager i planlægning af forløb og i gennemførsel af faget. Dette sker for, at der foregår en lærerbrobygning og for at folkeskolelærerne kan følge op på den læring, der finder sted på Viden Djurs, når eleverne er tilbage i egen skole – sørger de også for at inddrage læringen i øvrige fag, både i klassiske fag og i timeløse fag som ”Uddannelse og job”. Lærerne fra folkeskolerne bliver koblet på grupperne, således at der er en primær kontaktperson/ vejleder på hvert hold. Det er en udfordring for afvikling af valgfaget at finansiere dobbeltlærerdækningen.

Indhold:

Dagene opdeles i tre moduler med to pauser imellem:

 • 8.45 -10.15 undervisning/arbejde i værksteder
 • 10.15-10.30 pause
 • 10.30-12.00 undervisning/arbejde i værksteder
 • 12.00-12.30 pause
 • 12.30-13.15 undervisning/arbejde i værksteder + udfærdigelse af arbejdssedler

Aktivitetsprogram for første undervisningsuge:

Mandag:

1. modul: Velkomst, præsentation af skolen, regler og kultur, praktiske forhold – dernæst innovationsoplæg + præsentation af opgaven (partyvognen) ved Boje. Eleverne danner virksomheder og fordeler opgaver i gruppen (dokumentation/ rapportskrivning, økonomi og materialeforbrug, afdelingsledere for delelementerne).

2. modul: En af de fire grupper går på svejsekursus, de andre etablerer virksomheden, udvikler ideer, får overblik over økonomi etc.

3. modul: ny gruppe på svejsekursus, slutningen af dagen: rapportering/ status, oprydning.

Tirsdag: Resten af grupper får svejsekursus og de andre fortsætter planlægning og begynder måske produktionen i sidste modul – mulighed for konsulentbistand fra elever på Viden Djurs fremadrettet – de følgende dage. Kursus i rapportering/ dokumentation til alle/ holdvis.

Onsdag: Kurser går i gang: Regnskab, lyd og lys, arbejdsmiljø og organisationsforhold. Lærerne fungerer som undervisere. Undervisning på tre hold. Det fjerde hold er på værkstedet med Boje.

Torsdag og fredag: Fortsat kursus. Ved ugens slutning er temaet klart, skitser og arbejdstegninger er lavet, indkøb planlagt eller foretaget, og grupperne har formentlig påbegyndt selve produktionen af partyvognen. Der laves i løbet af fredagen såvel en skriftlig afrapportering som en kort mundtlig præsentation af gruppens projekt.

Aktivitetsprogram for anden undervisningsuge:

Mandag: Opstart/ opsamling ved hjælp af den skriftlige rapportering fra sidst – status i grupperne – planlægning af ugen mht. indkøb og produktion, samt udarbejdelse af invitation til forældre til torsdag aften. Oplæg om bedømmelse af produkterne. Produktionen og de teoretiske input fortsætter de kommende dage, ligesom der rapporteres hver dag.

I løbet af onsdagen: Hygiejnekursus

Torsdag aften er fest-/ fremvisningsdag.

Elever sælger produkter fremstillet på partyvognene. Evalueringsmetode: med udgangspunkt i positiv psykologi udvikler UU Djursland en model for evaluering. Modellen tager udgangspunkt i flowmåling, hver dag eleverne er på Viden Djurs for at få valgfagsundervisning. Flowteori tager udgangspunkt i, at man er mest motiveret for at lære, når man er i flow. Flow omfatter en følelse af at være udfordret tilpas, og at man kan koncentrere sig og blive så opslugt af en aktivitet, at man mister tidsfornemmelsen. Flowmålingen kombineres med evaluering efter aktiviteten – her stilles generelle spørgsmål om elevernes evaluering af valgfaget, men i særdeleshed evalueres det, om forløbet var afklarende i forhold til uddannelses – og jobvalg. Lærerne fra folkeskolerne og Viden Djurs evaluerer ligeledes forløbet af valgfaget.