Links og referencer

Her finder du udvalgte materialer, modeller og websteder, som udgør ressourcer i forhold til vejledning af unge. Henvisningerne skal ikke forstås som fyldestgørende eller normative for arbejdet med vejledning og overgange, men som inspiration

Vejledning, didaktik & pædagogik

Tværfagligt / tværsektorielt samarbejde

  • “Tværfaglig praksis” v/ Just, Nordentoft. Hans Reitzels Forlag, 2012
  • “Praksisfællesskaber – læring, mening og identitet” v/ Etienne Wenger, Gyldendal Akademisk, 2004
  • “Relationel koordinering”, Jodie Hoffer Gittel, The Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University, Canada, 2013

Undersøgelsesmetoder

  • “Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne” v/ Ib Andersen Samfundslitteratur, 2010
  • “Dataindsamling og spørgeteknikker – i projektarbejder inden for samfundsvidenskaberne” v/ Ib Andersen, Samfundslitteratur, 2006
  • “Interview – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview” v/ Steinar Kvale. Hans Reitzels Forlag, 1997

Lovgivning & rapporter

Erhvervsuddannelsesreform af d. 24. feb. 2014 “Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” (Undervisningsministeriet)

Erhvervsuddannelsesreform i kortform som grafisk oversigt (3byggetilbud)

(pr. 4. aug. 14) Vidensportal med de nye Fælles Mål på grundskoleområdet, Undervisninigsministeriet: De forenklede Fælles Mål af læringsmål tager udgangspunkt i, hvad eleven skal lære.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  • § 2 stk 12: Øvrige uddannelsesparate: Unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår.
  • § 21 b stk. 5. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for, at den unge, som påbegynder en uddannelse efter stk. 4, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal jobcenteret underrette uddannelsesinstitutionen om, at den unge efter § 21 b er pålagt at påbegynde en uddannelse. Underretning kan ske uden samtykke fra den unge.

Evaluering af Ungepakke II: